Archive for the Serveis Category

Auditoria de Comptes Anuals

Posted on febrer 7th, 2020 by oriol@piqture.cat

L’auditoria de comptes, entesa com la verificació de la comptabilitat i els seus suports en una entitat, per part d’un expert independent, per emetre un judici sobre si els estats financers presenten fidelment la situació i activitat de la mateixa, és una idea que va començar a estendre’s amb força en el món empresarial i […]

Auditoria Pública i Control Financer de Subvencions

Posted on febrer 6th, 2020 by oriol@piqture.cat

El Real Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, ha suposat un pas endavant i una fita en l’Administració Local, potenciant el control financer en la seva doble modalitat de control permanent i d’auditoria pública. El control financer té per […]

Implantació de sistemes de control intern

Posted on febrer 5th, 2020 by oriol@piqture.cat

L’amenaça dels recursos econòmics que representa la falta de controls eficients i els riscos inherents a les operacions diàries de les empreses, creen la necessitat als empresaris d’integrar millors pràctiques i metodologies per tal de ser més competitius, amb la finalitat de respondre a les noves exigències empresarials. Cada vegada es fa més important la […]

Valoració d’empreses

Posted on febrer 4th, 2020 by oriol@piqture.cat

Hi ha moltes situacions en les què ens podem trobar que fan necessari realitzar la valoració d’una empresa. Per exemple, en cas de compravenda d’accions o participacions, de transmissions per causa de mort o conseqüència d’un procediment judicial o administratiu d’execució. La referència normativa es troba en l’article 124 i 125 del Text Refós de […]

Auditoria de compravenda de societats: Due Diligence

Posted on febrer 3rd, 2020 by oriol@piqture.cat

La due diligence és el terme anglosaxó utilitzat en la pràctica dels negocis per definir el procés d’investigació, revisió detallada o verificació dels diferents aspectes financers, fiscals, legals, tècnics i operatius d’una empresa o grup d’empreses, normalment en el context d’una transacció mercantil i conforme a un abast prèviament determinat. La realització del procés de […]

Actuacions i proves pericials

Posted on febrer 2nd, 2020 by oriol@piqture.cat

La fase de prova és una fase essencial en tot procediment judicial, ja que a través dels mitjans de prova el jutge o el tribunal arriba al convenciment de la veritat o falsedat dels fets al·legats per les parts en el procés. La prova pericial és un mitjà de prova d’acord amb la Llei d’Enjudiciament […]

Auditoria de subvencions

Posted on febrer 1st, 2020 by oriol@piqture.cat

La revisió de comptes justificatius de subvencions forma part de les actuacions de procediments acordats però amb certes especificitats. Els comptes justificatius amb aportació d’informe d’auditor són un mitjà de justificació per al beneficiari del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en la concessió d’una subvenció. La referència normativa […]

Revisions limitades

Posted on gener 31st, 2020 by oriol@piqture.cat

La revisió limitada consisteix en un examen dels estats financers que, mitjançant l’aplicació d’un conjunt determinat de procediments, permet al professional informar sobre si s’han detectat aspectes significatius a destacar que afectin substancialment als estats financers. L’abast d’una revisió limitada és substancialment menor que el d’una auditoria, doncs, a diferència dels treballs de procediments acordats, […]

Procediments acordats (certificats de fets concrets)

Posted on gener 30th, 2020 by oriol@piqture.cat

Els certificats de procediments acordats no és altra que l’aplicació de procediments acordats amb el client i, si s’escau, amb tercers interessats, informant sobre els fets detectats. Per la seva pròpia naturalesa, el ventall de situacions en què aquest treball resulta aplicable és molt ampli, essent habitual la seva utilització per cobrir exigències d’entitats adscrites […]
973 22 24 11 | ES · CAT | © 2024 Audicubic, SL | Legal | Política de Privacitat | Sistema intern d'informació | Design piqture.