Auditoria de compravenda de societats: Due Diligence

La due diligence és el terme anglosaxó utilitzat en la pràctica dels negocis per definir el procés d’investigació, revisió detallada o verificació dels diferents aspectes financers, fiscals, legals, tècnics i operatius d’una empresa o grup d’empreses, normalment en el context d’una transacció mercantil i conforme a un abast prèviament determinat. La realització del procés de due diligence assegura que tota la informació rellevant de l’empresa o empreses objecte de compravenda és degudament identificada i exposada a les parts intervinents en la mateixa de cara al posterior procés de negociació i execució de la transacció.

Si bé els processos de due diligence solen ser més habituals en el marc de qualsevol tipus d’operació mercantil que tingui com a resultat l’adquisició o presa de participació rellevant en una empresa per part d’un o varis tercers (adquisició o subscripció d’accions o participacions, adquisició d’actius i passius, bescanvi de valors, fusió de societats sense vinculació prèvia, creació de societats conjuntes o joint ventures, etc.), en ocasions aquest tipus de processos són igualment realitzats en el context d’operacions de finançament rellevants o Project Finance.

La finalitat essencial d’una due diligence és adquirir un major coneixement de l’empresa objectiu i donar a aquest coneixement i informació adquirida el tractament adequat en funció de les circumstàncies de cada cas.

Hi ha diferents tipus de due diligence si bé, a efectes pràctics convé prestar una especial atenció al tipus en funció del subjecte que encarrega la seva realització, el venedor o el comprador.

Així doncs, en cas que vulgueu vendre o comprar una empresa, és important obtenir assessorament extern per la realització d’una due diligence. Nosaltres podem ajudar-vos en la realització de la due diligence financera, que permetrà l’adequat enteniment de les bondats i dels riscos financers implícits en la transacció així com la quantificació dels mateixos que permeti ajustar el preu, determinar l’estructura de la transacció i les garanties entregades en l’operació i permet confirmar que el que es transmet s’assimila a l’esperat entre les parts.


 
 
 
 
973 22 24 11 | ES · CAT | © 2024 Audicubic, SL | Legal | Política de Privacitat | Sistema intern d'informació | Design piqture.