Auditoria Pública i Control Financer de Subvencions

El Real Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, ha suposat un pas endavant i una fita en l’Administració Local, potenciant el control financer en la seva doble modalitat de control permanent i d’auditoria pública.
El control financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l’aspecte econòmic – financer per comprovar, no només el compliment de la normativa i directrius que els regeixen sinó, a més a més, que la seva gestió s’ajusta als principis de bona gestió financera. El control financer, tant en la seva modalitat de control permanent com en l’auditoria pública permet una perspectiva més àmplia del funcionament de l’activitat i dels serveis públics de les entitats locals que la funció interventora, ja que aquesta s’exerceix de manera individualitzada expedient a expedient.
La implementació d’aquest model significa un repte per les entitats locals i, en molts casos, serà necessària la col·laboració de les firmes privades d’auditoria per a la realització de les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions.
Ens els últims anys la nostra firma s’ha especialitzat en l’auditoria pública i, per això, oferim serveis de col·laboració amb l’òrgan interventor per la realització dels següents treballs:

  • Auditoria de comptes i auditoria de compliment de la legalitat
  • Control financer de subvencions previst en la Llei General de Subvencions
  • Altres treballs de col·laboració inclosos en el Pla Anual de Control Financer

La nosgtra firma està homologada en l’Acord Marc 2018.06 de serveis de col·laboració en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions de les entitats locals de Catalunya convocat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i cedit a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). Som la única empresa creada i amb seu Lleida amb aquesta homologació i els socis dels quals són responsables d’executar el contracte.


 
 
 
 
973 22 24 11 | ES · CAT | © 2024 Audicubic, SL | Legal | Política de Privacitat | Sistema intern d'informació | Design piqture.