Auditoria de subvencions

La revisió de comptes justificatius de subvencions forma part de les actuacions de procediments acordats però amb certes especificitats. Els comptes justificatius amb aportació d’informe d’auditor són un mitjà de justificació per al beneficiari del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en la concessió d’una subvenció.

La referència normativa la trobem en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el seu reglament de desenvolupament, així com en l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions. Aquesta Ordre concreta l’abast dels treballs a realitzar i el contingut de l’informe a emetre un cop finalitzada la revisió.

L’article 74 del Reglament de la Llei de Subvencions indica que si el beneficiari està obligat a auditar els seus comptes anuals, la revisió del compte justificatiu es durà a terme pel mateix auditor, excepte que les bases reguladores prevegin el nomenament d’un altre auditor.

Així doncs, si vostè no està obligat a auditar els seus comptes anuals i és beneficiari d’una subvenció, no dubti en contractar el nostre servei de revisió de comptes justificatius, ja que li donarà més seguretat a l’hora de complir els requeriments de justificació de la subvenció i a més a més, la despesa derivada de la revisió podrà tenir la consideració de despesa subvencionable quan així ho estableixin les esmentades bases i fins al límit fixat en les mateixes.

Certifiquem tot tipus de subvencions, ja siguin locals, autonòmiques, estatals, davant el CDTI, FOAP de formació davant del Departament d’Ensenyament, etc.


 
 
 
 
973 22 24 11 | ES · CAT | © 2024 Audicubic, SL | Legal | Política de Privacitat | Sistema intern d'informació | Design piqture.