Revisions limitades

La revisió limitada consisteix en un examen dels estats financers que, mitjançant l’aplicació d’un conjunt determinat de procediments, permet al professional informar sobre si s’han detectat aspectes significatius a destacar que afectin substancialment als estats financers.

L’abast d’una revisió limitada és substancialment menor que el d’una auditoria, doncs, a diferència dels treballs de procediments acordats, en una revisió limitada no s’acorden els procediments a executar amb el client, sinó que els determina el propi auditor en funció de les circumstàncies i dels riscos associats al client i encàrrec i, per tant, és responsabilitat de l’auditor determinar la naturalesa i abast dels procediments que s’apliquen.

Per tant, podem dir que la revisió limitada és una auditoria de les àrees concretes en les que l’auditor creu que pot haver-hi risc i en la què, a través de la realització de procediments analítics i de revisió, obtenir una seguretat raonable de les àrees concretes en relació a la veracitat de la informació i què aquesta està lliure d’errors, si bé no s’emet una opinió d’auditoria al respecte.

Per exemple, la realització d’una revisió limitada ens podria donar resposta a les següents preguntes:

  • Estem amortitzant correctament les nostres inversions?
  • S’han depreciat els nostres actius?
  • Estem valorant correctament les nostres existències?
  • El nostre control intern és adequat?
  • El nostre control intern en l’àrea de compres és adequat?

Depèn de quina sigui la necessitat es dissenya un tipus de revisió o altra.


 
 
 
 
973 22 24 11 | ES · CAT | © 2024 Audicubic, SL | Legal | Política de Privacitat | Sistema intern d'informació | Design piqture.