Implantació de sistemes de control intern

L’amenaça dels recursos econòmics que representa la falta de controls eficients i els riscos inherents a les operacions diàries de les empreses, creen la necessitat als empresaris d’integrar millors pràctiques i metodologies per tal de ser més competitius, amb la finalitat de respondre a les noves exigències empresarials.

Cada vegada es fa més important la implementació de polítiques d’organització i manuals de prevenció (ja sigui de prevenció de riscos penals, prevenció de riscos laborals, protecció de dades, etc.) i és important també definir manuals d’administració de riscos i controls interns per a la millora de la efectivitat i eficiència en les operacions diàries de l’empresa.

El control intern té una importància fonamental per l’estructura administrativa – comptable d’una empresa, que es relaciona directament amb la confiabilitat dels registres comptables i els estats financers.

La importància del control intern en les organitzacions s’entén com un procés executat per la direcció i altre personal de l’empresa, dissenyat per proveir seguretat raonable en relació amb l’aconseguiment dels objectius de l’empresa. Tals objectius són: eficàcia i eficiència de les operacions, fiabilitat de la informació financera, compliment de les lleis i normativa aplicable i la salvaguarda d’actius.

La raonable certesa de que els objectius de control intern comptable siguin aconseguits, depenen de la competència i integritat del personal, la independència de les funcions assignades al seu càrrec i la comprensió dels procediments prescrits.

L’esquema bàsic de l’empresa per al compliment de les normatives consisteix en: establir objectius de l’empresa, identificar els riscos que afecten als objectius, establir controls per avaluar els efectes i mitigar l’impacte, realitzar un seguiment i avaluar els efectes i adoptar decisions per corregir aquests efectes.

El nostre servei d’implantació de sistemes de control intern permeten a l’empresa definir el model de control intern que donarà solució al gran problema d’injecció de recursos, ja que al establir un sistema de control intern les petites i mitjanes empreses seran més eficients en les seves fiances i seran més competitives, complint sempre amb els seus objectius preestablerts mitjançant la verificació permanent del control intern que els permeti demostrar el bon acompliment i que sigui congruent amb les polítiques de desenvolupament de l’organització.

La proposta d’un model de control intern és una alternativa viable per a totes aquelles Petites i Mitjanes empreses que requereixen conèixer la situació actual de les seves organitzacions i comptar amb informació confiable, veraç i oportuna que els suporti en la presa de decisions adequades per a la millora i el desenvolupament de les mateixes.

 


 
 
 
 
973 22 24 11 | ES · CAT | © 2024 Audicubic, SL | Legal | Política de Privacitat | Sistema intern d'informació | Design piqture.