Actuacions i proves pericials

La fase de prova és una fase essencial en tot procediment judicial, ja que a través dels mitjans de prova el jutge o el tribunal arriba al convenciment de la veritat o falsedat dels fets al·legats per les parts en el procés.

La prova pericial és un mitjà de prova d’acord amb la Llei d’Enjudiciament Civil. Entre les proves pericials ens trobem la prova pericial comptable, econòmica i/o financera.

La prova pericial comptable és la que es basa exclusivament en qüestions comptables i per això es sol realitzar sobre comptabilitats i comptes anuals, llibres comptables o estats financers dels quals la prova deriva.

La prova pericial de índole econòmica va més enllà que la mera prova comptable en el sentit de que no només requereix l’examen dels llibres i/o documents comptables i el seu anàlisi aplicant coneixements professionals, sinó que és més complexa, ja que requereix en ocasions establir càlculs, hipòtesis i estimacions referides a qüestions micro o macro econòmiques sobre bases científiques o tècniques per conduir a unes conclusions sobre els fets discutits en el judici.

Per exemple, en ocasions el perit pot ser requerit per establir el valor d’una unitat productiva o un negoci concret, i per això, en el seu dictamen  haurà de detallar els diverses mètodes de càlcul existents en la doctrina per determinar aquest valor i la raó per la qual ha decidit aplicar un d’ells enfront a la resta, i desenvolupar el càlcul concret conforme al mètode científic elegit.

Entre les pericials en l’àmbit del dret civil podem destacar el càlcul d’indemnitzacions per lucre cessant i dany emergent; càlcul de deutes en relacions contractuals complexes; indemnitzacions derivades del contracte d’agència; opinió d’expert comptable, financer i econòmic respecte de relacions o fets concrets.

D’altra banda, entre les pericials en l’àmbit mercantil ens trobem: verificació pericial de registres comptables per determinar la seva correcció i la seva adequació a la normativa aplicable en casos d’impugnació de comptes, repartiment de dividends, separació de socis, etc; valoració de danys i perjudicis per responsabilitat d’administradors; dany emergent i lucre cessant relatius a patents i marques, competència deslleial, etc.


 
 
 
 
973 22 24 11 | ES · CAT | © 2024 Audicubic, SL | Legal | Política de Privacitat | Sistema intern d'informació | Design piqture.