Auditoria de Comptes Anuals

L’auditoria de comptes, entesa com la verificació de la comptabilitat i els seus suports en una entitat, per part d’un expert independent, per emetre un judici sobre si els estats financers presenten fidelment la situació i activitat de la mateixa, és una idea que va començar a estendre’s amb força en el món empresarial i financer en els anys 60 i principis del 70 del segle passat.

L’auditoria de comptes destaca per la seva rellevància pública perquè afecta tant a l’empresa auditada com a la resta de grups d’interès que mantenen o decideixen mantenir qualsevol tipus de relació de naturalesa econòmica amb la mateixa, ja que aquests podran disposar d’un coneixement suficient sobre la qualitat de la informació econòmico-financera de la mateixa.

Per tant, la seguretat de comptar amb uns estats financers verificats suposa un avantatge enfront el mercat i els competidors, ja que aporta un valor afegit elevat a les empreses, derivats d’uns comptes confiables, transparents i de qualitat, afavorint així l’anàlisi de la informació financera, la correcció de debilitats derivades del control intern, la introducció de millores en els processos comptables i, en definitiva, augmentant la qualitat dels processos dins de l’empresa.

Estem especialitzats en l’auditoria de comptes anuals, en les que aportem un alt valor afegit gracies a la capacitat dels nostres professionals d’adaptar-se a les necessitats reals de l’empresa i focalitzant el treball d’auditoria en la detecció dels riscos del negoci i els processos establerts per l’empresa als efectes de recomanar millores per establir una base sòlida que ajudaran al creixement de l’entitat.


 
 
 
 
973 22 24 11 | ES · CAT | © 2024 Audicubic, SL | Legal | Política de Privacitat | Sistema intern d'informació | Design piqture.